Spørgsmål til Pernille Skinnerup

I foredragssalen vil vi bede fagfolk om at komme med indlæg om alskens forskellige emner. Bagefter bliver der mulighed for at stille spørgsmål til foredragsholderen. Du kan stille spørgsmål uden at være oprettet som bruger!
Post Reply
Lone

Spørgsmål til Pernille Skinnerup

Post by Lone »

Du kan skrive dine spørgsmål i denne tråd. Spørgetiden løber til søndag aften kl. 20 - hvorefter spørgsmålene sendes til P.S, som svarer udvalgte spørgsmål. Pernille Skinnerup har ikke meget tid, men vil gerne svare på relevante spørgsmål - fx uddybelser af punkter i teksten, forklaring af juridiske begreber og ligendende. Der kan ikke stilles spørgsmål til aktuelle eller verserende sager. Der kommer yderligere foredrag fra Pernille Skinnerup i de kommende uger.
User avatar
Lone Beck
Posts: 7853
Joined: Thu 17. Nov 2005 15:16

Post by Lone Beck »

Hej Pernille. Som du skriver handles der mange heste uden konktrakt, men er det ikke købeloven, der gælder, i de handler? Hvilke problemer kan det give for hhv. køber og sælger, hvis man har handlet uden kontrakt? Desuden vil jeg gerne spørge dig, om man kan handle en hest ´´som beset´´? Det hører jeg mange sige, at man ikke kan. Endelig vil jer gerne høre, om sælger hæfter for evt. røntgenfejl, hvis køber fravælger røntgenundersøgelsen. Og er det alle røntgenforandringer, der er handelsfejl, eller kun dem, der gør hesten halt? Tak for et spændende foredrag!
Venlig hilsen
Lone den Anden

Selvfølgelig er det meningen at vi skal spise dyrene - ellers var de jo ikke lavet af kød
Lone

Post by Lone »

[quote:0af2f6c9f5]har sælger under særlige omstændigheder mulighed for at bevare ejendomsretten til hesten,[/quote:0af2f6c9f5] Hvornår kan dette være tilfældet? Jeg ville gerne have en definition på forbrugskøb, handelskøb og civilkøb. Hvis nu køber accepterer en fejl på hesten og det skrives tydeligt i købskontrakten - vil dette så også omfatte fejl, som kan opfattes som afledninger heraf - selvom der er tale om helt andre lidelser? Altså fx hesten er væver - det accepteres - hesten får efter kort tid slidgigt i forbenene.
User avatar
Lone Beck
Posts: 7853
Joined: Thu 17. Nov 2005 15:16

Post by Lone Beck »

Så er der svar fra Pernille Skinnerup: Til Lone Beck: Jo Købeloven gælder for alle aftaler om køb af genstande, herunder heste! De fleste bestemmelser i Købeloven kan fraviges ved aftale, men mange af de regler, der gælder for forbrugerkøb, kan ikke fraviges ved aftale, de er såkaldt beskyttelsespræceptive, og er lavet for at beskytte forbrugeren. Når man laver en købekontrakt, tager man udvalgte, vigtige parametre ud og nedfælder dem på papir, så parterne har mulighed for at forholde sig konkret til det aftalte og ikke blot er henvist til at søge i Købeloven efter de bestemmelser, der gælder, hvis ikke andet er aftalt. Hvis man handler uden kontrakt, er det Købelovens almindelige bestemmelser, der finder anvendelse på aftalen. Det er forsåvidt helt OK, men det er pludselig ikke OK, hvis den ene part bestemt husker, at sælger mundtligt oplyste, ´´at han selvfølgelig vil tage hesten retur, hvis køber ikke er tilfreds´´, og sælger efterfølgende hævder, at det har han aldrig nogensinde sagt og henviser til Købelovens bestemmelser, eller hvis to private bliver enige om, at køber kun kan påberåbe sig mangler, der opdages indenfor tre måneder, og køber efterfølgende reklamerer seks måneder efter levering og kræver, at hesten går retur. At sælge en hest som beset indebærer ikke, at køber er afskåret fra at påberåbe sig skjulte fejl og mangler. Sådanne generelle mangelsfrihedsklaususler har i almindelighed ingen praktisk betydning fsva skjulte mangler, idet et sådant forbehold højst kan tillægges den retsvirkning, at køber hermed opfordres til at foretage en helt sædvanlig undersøgelse af hesten, - som han jo har pligt til i forvejen. Specifikke forbehold, feks. ´´sælger er bekendt med, at køber skal anvende hesten til avl, men kender ikke til hoppens anlæg herfor´´ er i orden og afskærer køber fra at påberåbe sig, at hoppen er fuldstændig gold eller lignende. Hvis sælger beviseligt har opfordret køber till at lade hesten røntgenundersøge og køber ikke har efterkommet denne opfordring, kan sælger - alt andet lige - gøre gældende, at køber herefter er afskåret fra at påberåbe sig en mangel, som burde være opdaget i forbindelse hermed. Jeg ville nu skrive det ind i kontrakten, at parterne er enige om, at købers vægring har den retsvirkning. Det er således ligeså meget i sælgers interesse, at hesten bliver grundigt undersøgt i forbindelse med handlen. En mangel kan kun påberåbes, hvis den har indflydelse på hestens værdi og/eller anvendelse. Røntgenologisk erkendelige forandringer, der ikke har en sådan indflydelse, kan ikke påberåbes overfor sælger. Til LoneSchannon: I henhold til Købelovens § 28, stk. 2, kan sælger bevare ejendomsretten til salgsgenstanden, selvom den er overgivet til køber. Det kræver, at der indgåes en aftale med ejendomsforbehold. Under nærmere omstændigheder bevarer sælger herefter ejendomsretten til hesten, lige indtil sidste afdrag er betalt. Det er ikke en aftale, jeg kan anbefale at indgå. Forbrugerkøb defineres som ?Et køb som en køber (forbruger) foretager hos en erhvervsdrivende, der handler som led i sit erhverv, når køberen handler udenfor sit erhverv. Sælger har bevisbyrden for, at købet ikke er et forbrugerkøb. Som forbrugerkøb anses under iøvrigt samme betingelser, endvidere køb fra ikke erhvervsdrivende, hvis aftalen om køb er indgået eller formidlet for sælgeren af en erhvervsdrivende?. Et handelskøb betegnes som køb/salg mellem to erhvervsdrivende, og civilkøb som øvrige køb/salg, herunder køb/salg mellem private. Det er min opfattelse, at køber ved at acceptere en mangel ved hesten tillige overtager risikoen for alle naturlige og sædvanlige følgevirkninger heraf. At en væver udvikler slidgigt på forbenene er efter min opfattelse velkendt i veterinærverdenen, og det er derfor købers risiko. Han er blevet gjort opmærksom på en mangel, og heri ligger også en opfordring til ham om at søge yderligere oplysninger om mulige konsekvenser heraf. Gør han ikke det, eller får han forkert vejledning af sin dyrlæge, er det ikke sælgers problem. Jeg forudsætter naturligvis, at sælger ikke har viden eller mistanke om, at der er indtrådt en følgeskade. [i:1a9b0991d5]Inde på hjemmesiden www.muffogpartnere.dk under mit navn, ligger en vejledning om køb og salg af heste. Den kan jeg henvise til for yderligere spørgsmål og svar.[/i:1a9b0991d5] Tak for ros. Med venlig hilsen Pernille Skinnerup
HesteIben
Posts: 2
Joined: Thu 25. Aug 2011 15:33

Re: Spørgsmål til Pernille Skinnerup

Post by HesteIben »

Spørgsmål til Pernille:
Hvordan står man som køber hvis man har købt en hest, som gik igennem handelsundersøgelse men hvor der 3 måneder senere viser sig en mus på røntgen billederne? Hesten er købt i Tyskland, og der står købt som beset i kontrakten, men da køber ikke er gjort opmærksom på at der er en mus, så hører det vel ikke med ind under "købt som beset"?
Musen vil med stor sandsynlighed have betydning for hesten ridebrug og vil evt. kræve en operation.
Sælger nægter at tage hesten retur og nægter at give nedslag i købsprisen.
Hesten er en "billig" hest til 32.000 men en operation er vurderet til ca 12.000 hvilket køber ikke har råd til.
Hvad kan man som køber gøre når sælger bare nægter at forhandle på nogen måder?

Venlig hilsen Iben
User avatar
nanna1979
Posts: 485
Joined: Wed 6. Jun 2007 20:09

Re: Spørgsmål til Pernille Skinnerup

Post by nanna1979 »

HesteIben; tråden er fra 2005
http://www.svinene.dk
Danmarks hyggeligste marsvineforum
HesteIben
Posts: 2
Joined: Thu 25. Aug 2011 15:33

Re: Spørgsmål til Pernille Skinnerup

Post by HesteIben »

Ups så slet ikke at tråden var så gammel... Sorry....

Nej der er nogle særlige regler. I Danmark er røntgen ikke påkrævet, men handelsundersøgelse er.

Jeg har kendt andre der har måtte levere en hest tilbage fordi den viste sig ikke at være ren i røntgen, grunden til at dette er mere kompliceret er fordi sælger nægter at samarbejde, og fordi hesten er købt i Tyskland.
User avatar
CXEC
Posts: 9091
Joined: Mon 21. Nov 2005 14:26

Re: Spørgsmål til Pernille Skinnerup

Post by CXEC »

Købelovens § 47Caveat emptor reglen siger at du som køber har pligt til selv at undersøge det købte.

KBL § 47: Har køberen før købets afslutning undersøgt salgsgenstanden eller uden skellig grund undladt
at efterkomme sælgerens opfordring til at undersøge den, eller er der før købets afslutning givet ham lejlighed til at undersøge en prøve af salgsgenstanden, kan han ikke påberåbe sig mangler, der ved sådan undersøgelse burde være opdaget af ham, medmindre sælgeren har handlet svigagtigt.

Kan du påvise svigatig handlen fra sælgers side så kan det være du kan komme med noget. Men bevisbyrden er utroligt tung og næsten umulig at løfte.
Venlige tanker

CXEC"Den som spørger dumt, bliver ofte klogere end den, som tror at vide alt."
-Sokrates
Post Reply